Znalecké posudky

Soudněznalecké posudky provádíme v oblasti oceňování trvalé zeleně v intravilánu obce či města a ve volné krajině. Oceňování probíhá z hlediska sadovnické hodnoty jako takové, ale i z hlediska tzv. vynaložených nákladů.

Soudněznalecké posudky provádí certifikovaný profesionální soudní znalec s mnohaletou praxí.

Dále je předmětem posouzení též poškození dřeviny a její hodnoty vnějšími antropogenními zásahy (nevhodný řez, dekapitace, zásahy do kořenového systému, neoprávněné kácení, chemické či mechanické narušení ochranné zóny stromu...).

V neposlední řadě je to však i posouzení míry nebezpečnosti vůči okolním pozemkům, stavbám a podobně.

Pro vypracování soudněznaleckého posudku jsou nutné zejména tyto podklady:

  • opis listu vlastnictví dotčeného pozemku

  • mapový podklad (výsek katastrální mapy, základní mapa ČR ve vhodném měřítku apod.)

  • fotodokumentace původního stavu (je-li k dispozici)

  • identifikační údaje o zadavateli posudku

  • další relevantní dokumenty týkající se posuzované skutečnosti