Administrace kácení dřevin

I kácení vzrostlých stromů mimo les má svou administraci a příslušné právní úkony. Tato nařízení se odlišují při kácení stromu na soukromém pozemku a při kácení dřevin ve vzrostlém stromořadí.

Kácení stromů na pozemku vlastníka

15. června 2013 vstoupila v platnost novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení(č. 189/2013 Sb.). Tato novela byla však zhruba po roce a půl opět zrušena. Soukromá osoba nebyla tímto povinna žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na soukromém pozemku zahrady. Myslíme si, že to byla právní úprava rozumná. 

Přísnější podmínky pro stromořadí

 • Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících plochu 40 m2.

 • Ke kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné povolení, které vydá orgán ochrany přírody.

 • Ochraně podléhají stejně jako dosud keřové porosty, nově jsou taktéž zapojené porosty stromů s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující plochu 40 m2. Tyto porosty často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

 

 Právnické osoby a organizace jsou povinny žádat o toto povolení i pod tento limit.

Pozor! Zákon mluví o dřevinách, tato povinnost se tedy vztahuje i na ovocné dřeviny a keřové porosty (nad 40 m2 plochy).

Jedinou výjimkou je situace, kdy je strom v kritickém statickém stavu a ohrožuje životy a zdraví občanů, popřípadě jejich majetek. Je přípustné takový strom pokácet, avšak následně je třeba podat oznámení o této skutečnosti.

Provádíme vypracování všech podkladů pro žádost o kácení stromů včetně žádosti samotné, tedy:

 •  fotodokumentaci

 •  mapové schéma

 •  zákres situace

 •  vyhodnocení stavu dřeviny z hlediska zdravotního, dále z hlediska provozní bezpečnosti jedince na stanovišti  

 •  odůvodnění oprávněnosti pokácení dřeviny  

 •  plán náhradních výsadeb

Provedeme či zprostředkujeme veškeré další potřebné podklady a kroky:

 •  fytopatologické průzkumy a testy

 • sondáže a detailní prohlídky stromu i podloží

 • tahové zkoušky

 • expertízy, soudněznalecké posudky atd.