Administrace dotačního řízení

Řada projektů a akcí v oblasti péče o krajinu i zeleň intravilánu je možné refinancovat pomocí dotačních zdrojů. Jedná se však povětšinou o zdlouhavý, administrativně a odborně náročný proces.

Naše firma Vám může pomoci.

Nabízíme své služby při přípravě nutných podkladů pro dotační řízení či přímo celkové zajištění celého procesu po stránce odborné i administrativní.

 

 Dotační programy a tituly:

 Program péče o krajinu (MŽP)

AOchrana krajiny proti erozi

A1. Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků

A2. Tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a schválených prvků územních systémů ekologické stabilityty (ÚSES)

BUdržení kulturního stavu krajiny

B1. Vytváření podmínek pro zachování významných biotypů (šetrné kosení travních porostů a rákosin, extenzivní pastva, obnova skladby lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření)

B2. Ošetření památných stromů, památných alejí a dalších jinak významných stromů a alejí

B3. Výsadba nelesní zeleně

Program péče o urbanizované prostředí (MŽP)

Z tohoto programu jsou poskytovány prostředky na zpracování urbanistických projektů v následných oblastech:

  •  regeneraci nebo založení významných ploch obecní či vyhrazené zeleně nebo koncepce jejich celkového systému (návsi, náměstí, parky, lesoparky, osvětově rekreační plochy, zeleň vzdělávacích, výchovných, sociálních a nemocničních zařízení, zeleň hřišť pro děti a mládež, zeleň cyklostezek a cest pro pěší, hřbitovy apod.)

  •  regeneraci nebo tvorbu izolační zeleně, oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů (zón) nebo frekventovaných dopravních koridorů

  •  zakládání ploch obecní zeleně jako způsobu obnovy biologických hodnot nevyužívaných ploch a prostorů poškozených minulou výrobní, průmyslovou a dopravní činností (tzv. brownfields) ve smyslu jejich začlenění do krajiny sídel

  •  zakládání ploch a koridorů sídelní zeleně v rámci realizace územního systému ekologické stability či jako součásti zeleného prstence kolem sídla nebo generelu zeleně

  • regeneraci a zakládání zeleně břehových porostů v sídelní krajině v rámci realizace protipovodňových opatření nebo výstavby nových vodních ploch a revitalizace stávajících vodotečí

Program regenerace urbanizované krajiny (SFŽP)

Volně navazuje na předcházející program a umožňuje poskytnutí dotace na uhrazení mimořádných nákladů na výsadby a dosadby zeleně v intravilánu obcí:

  • izolační zeleně oddělující obytnou zónu od průmyslových areálů

  • areály významných ploch obecní zeleně

  • zeleň existujících historických návsí a náměstí obcí do 10 000 stálých obyvatel