Slovník pojmů

Arboristika - obor lidské činnosti zabývající se komplexní péčí o stromy a to od výsadby jedince na stanoviště, zapěstování, celoživotní údržbu, speciální zásahy a ošetření až po konečnou likvidaci neperspektivního jedince...

 

Arborista - odborník ovládající široký okruh teoretických znalostí i praktických dovedností potřebných k řádnému a kvalitnímu ošetřování dřevin. Přeneseně - stromolezec

 

Adventivní výhon - druhotně nasazený výhon ze spícího pupenu v místě řezu či jiného poranění nebo vlivem náhlé změny světelných podmínek

Adventivní kořeny - druhotně vzniklé kořeny vrůstající většinou do dutiny stromu do rozpadlého substrátu nebo vyrůstající z kmene při zvýšení terénu

 

Báze - spodní patní část kmene zahrnující kořenové náběhy a kořeny v okruhu 1,5 násobku průměru kmene od jeho paty - tzv. kritická zóna stability stromu

 

Bezpečnostní řez - odstranění suchých větví hrozících pádem a poraněním osob či majetku

 

Biomechanická vitalita - šestibodová stupnice (0 - nejhorší, 5 - nejlepší) vyjadřující celkovou mechanickou stabilitu jedince na stanovišti, vyhodnocující kvalitu zakořenění, stav kmene i pevnost napojení v hlavním úžlabí, jakož i zohlednění případných evidentních změn v biomechanických vlastnostech dřeva; tato hodnota v zásadě vyjadřuje též provozní bezpečnost jedince na stanovišti

 

Dvojkmen, vícekmen - četnější výskyt základního statického prvku stromu nesoucího podstatnou část koruny

 

Exudáty - výtokové tekutiny většinou původu z narušených pletiv prasklin či z dutin uvnitř kmene a kosterních větví

 

Fyziologická vitalita - šestibodová stupnice (0 - nejhorší, 5 - nejlepší) vyjadřující zdravotní stav stromu vzhledem k jeho fyziologickým funkcím a celkovému energetickému stavu a vitalitě

 

Hlavní úžlabí - místo, kde se kmen rozděluje na vícekmen nebo přechází v nasazení koruny

 

Horolezecká technika - dosažení místa pracoviště a zajištění prací ve výškách pomocí speciálních technik a pomůcek bez negativního vlivu na strom a jeho korunu

 

Kodominantní výhon - konkurenční výhon - tzv. dvoják

 

Konzervace dutiny - mechanické odstranění trouchnivého a staticky nefunkčního dřeva s následnou chemickou konzervací fungicidy a napouštěcími laky

 

Konzervační ošetření - ošetření atakované části stromu mechanickými a chemickými zásahy

 

Kosterní větev - silné, mohutné větve tvořící základní kostru architektury koruny

 

Likvidace dřevní hmoty - pálením, zpracováním na palivo, štěpkováním, kompostováním

 

 

 

Obvod kmene - obvod naměřený v náměrné výšce 130 cm od paty kmene

 

Ošetření řezu - zatření čerstvého živého řezu o průměru více jak 5 cm proti vniku spor dřevokazných hub pomocí biobalzámu Kambilan nebo přírodní fermežovou barvou s přísadou 2 % fungicidu Fundazol, Topsin M

 

PPK - plošné poranění kůry

Průměr koruny - charakteristický průměr nepravidelného průmětu okapové linie koruny

 

Přírodě blízké ošetřování dřevin - nový trend v arboristice zohledňující širokou škálu biologických a enviromentálních funkcí stromu

Redukční řez - odsranění velkých větví nebo i částí koruny z důvodu zlepšení statické stability stromu či z důvodů prostorových; ve zvláštních případech se redukcí upravuje poměr mezi nadzemní a podzemní částí dřeviny s cílem podpořit vitalitu nadzemní části a její dostatečné zásobování živinami a vláhou

 

Řez základ. charakteru - řez větví maximálně 1. a 2. řádu podél hlavního kmene a kosterních větví

 

Řez detail. charakteru - podrobný řez větví 3. a vyšších řádů v celém prostoru koruny i jejího pláště

 

Sadovnická hodnota - šestibodová stupnice (0 - nejhorší, 5 - nejlepší) vyjadřující celkovou kvalitu jedince z hlediska jeho hodnoty (zdravotní, estetické, druhové) pro krajinářské a sadovnické kompozice

 

Stanoviště stromu - pro potřeby ošetření stromu se stanovištěm rozumí plocha terénu o poloměru 1,5 násobku průmětu koruny, kde lze očekávat nejintenzivnější ovlivnění koruny a kořenového systému stromu; pro potřeby lokalizace jedince se stanovištěm rozumí výsek krajiny či intravilánu, pro které je charakteristickou dominantou

 

Statické zajištění koruny - bezpečnostní vázání instalovaná v koruně proti rozlomení kmene či pádu větví pomocí vysokopevnostních popruhů, přezek a lan různých výrobců a konstrukce (Gefa, Cobra, Arco, Florapas)

 

Taxon - přesné označení jedince (rod, druh)

 

Zdravotní řez - odsranění všech větví nemocných, mrtvých nevhodně rostoucích, neperspektivních nebo patologických